Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, pålegger store virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger kartlegge sin påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter gjennom verdikjeden. Der det identifiseres mulig negativ påvirkning, skal virksomheten sette i gang tiltak for å unngå, stanse eller begrense denne påvirkningen.

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer til å samsvare med kundekrav og krav stilt i åpenhetsloven. De etiske retningslinjene skal gjelde for alle i Jotra og er forankret i styret. Det er lagt inn krav om hvordan vi skal forholde oss til vår leverandørkjede og forretningspartnere. Vi har utarbeidet nye prosedyrer for onboarding og oppfølging av tredjeparter. Vi jobber kontinuerlig med å sørge for en ansvarlig leverandørkjede i alle ledd. Jotra krever at samtlige leverandører skal signere Jotras etiske retningslinjer for leverandører. Vi vil jobbe for at våre leverandører og underleverandører har prinsipper og prosedyrer på plass for å aktivt forebygge og håndtere brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi skal også gjennomgå også de generelle kontraktsvilkårene med våre leverandører. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å få implementert nye prinsipper hos alle våre leverandører og i egen virksomhet. Vi vil framover fokusere på å få implementert våre oppdaterte retningslinjer og gjøre dem kjent i egen virksomhet og hos våre leverandører og underleverandører.

Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert.

Jotra skal kommunisere og rapportere ærlig og åpent om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på nettsidene våre og gjennom årlig bærekraftrapportering. Dersom vi oppdager eventuelle brudd, vil vi også ha en dialog med de som berøres av dette. Vi skal besvare spørsmål som kommer innen de fastsatte fristene i Åpenhetsloven.

Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Vi bruker informasjon om våre leverandører og forretningspartnere, deres bransje, produksjonsland, samt produkter og tjenester som skal leveres og vurderer disse faktorene opp mot fastsatte indekser for land og produktrisiko som beskrevet under. I tilfeller hvor det er en høyere risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter skal vi innhente ytterliggere informasjon om leverandørens arbeid, prosedyrer og krav knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Jotra har etablert og vil gjennomføre risikovurderinger med hensyn til risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi benytter objektive og internasjonalt anerkjente indekser for land- og produktrisiko. Basert på dette arbeidet kategoriserer vi våre leverandører og forretningspartnere i kategorier for risiko, som danner grunnlaget for videre oppfølging og overvåking. Ved risiko vil vi gjøre ytterligere vurderinger og iverksette eventuelle tiltak.

Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade.

Jotra skal aktivt forebygge, redusere eller stanse brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Eventuelle avvik i egen virksomhet vil vi rette opp selv. Dersom det forekommer avvik hos en leverandør eller forretningspartner vil det vurderes nærmere hvilke tiltak som er egnet basert på type brudd og avhengig av Jotras innflytelse i det enkelte tilfelle. Vi skal følge opp at forbedringstiltak blir gjennomført og opprettholdt. Vi skal framover samarbeide med andre aktører i transportbransjen og selskaper innen avfall for å få integrert det forebyggende arbeidet i våre felles leverandørers internkontroll.

Overvåke gjennomføring og resultater av tiltak.

Vi vil overvåke tiltakene som iverksettes for å se om det gir ønsket resultat eller om det er nødvendig med ytterligere oppfølging. Jotra vil alltid prioritere arbeidet basert på en risikobasert tilnærming. Vi vil utarbeide planer og gjennomføre stedlig tilsyn hos utvalgte leverandører for å påse at de følger våre etiske retningslinjer, dersom det viser seg nødvendig.

Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert.

Jotra skal kommunisere og rapportere ærlig og åpent om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på nettsidene våre og gjennom årlig bærekraftrapportering. Dersom vi oppdager eventuelle brudd, vil vi også ha en dialog med de som berøres av dette. Vi skal besvare spørsmål som kommer innen de fastsatte fristene i Åpenhetsloven.

Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd.

Dersom det oppstår avvik i egen virksomhet vil vi rette opp disse selv. Vi vil ellers bruke vår innflytelse og kontraktbetingelser til at avvik avdekket andre steder i verdikjeden rettes opp.

Shopping Basket